Obchodné podmienky

prevádzkovateľa internetového obchodu HYDROUS s.r.o.

- pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu (www.hydrous.sk)

I. Základné ustanovenia

1) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je HYDROUS, s.r.o., so sídlom Družstevná 477/100, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 320 552, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 12895/R, DIČ: 2020181229, IČ DPH : SK2020181229 (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“) a kupujúcim (ďalej „kupujúci“ alebo „zákazník“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: HYDROUS s.r.o.

Sídlo: Družstevná 477/100, 916 01 Stará Turá

IČO: 36 320 552

Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 12895/R

DIČ: 2020181229

IČ DPH: SK2020181229

Prevádzka: HYDROUS s.r.o., Družstevná 678/76, 916 01 Stará Turá

Telefón: +421 (0)32 776 21 84

Email: hydrous@hydrous.sk

Banka: VÚB BANKA

Účet: SK37 0200 0000 0014 8054 6559

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 032/640 01 09, fax č.: 032/640 01 08

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

2) Prevádzkovateľ internetového obchodu zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese: http://www.hydrous.sk, (ďalej iba "elektronický obchod"). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.

3) Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

4) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len ako "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

5) Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

6) Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúcemu však pred uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim budú uvedené hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe.

II. Objednávka

1) Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.hydrous.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop).
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

2) Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH. Objednávka musí zároveň obsahovať aj názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3) Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) bude objednávka vybavená v prípade, že je tovar skladom. V prípade, že je tovar na dopyt, približná dodacia doba vám bude oznámená. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

III. Dodacia lehota

1) Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

IV. Cena, platobné podmienky a prepravné

1) Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Ceny v e-shope sa môžu líšiť od cien na predajni.

2) Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, alebo dobierkou.

3) Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt a dopravné náklady.

4) Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a) osobný odber

b) kuriérom (zasielateľskou službou) – cena je závislá od vzdialenosti dodacieho miesta, hmotnosti a objemu produktu.

5) Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

V. Preberanie tovaru

1) Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.

2) Pri preberaní je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení (to znamená v prítomnosti kuriéra). V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. Spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3) Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4) Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5) Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

VI. Odstúpenie od zmluvy

1) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprevezme a vracia späť.

2) Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaplatenú cenu za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu, vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

3) Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

5) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) sa produkt nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) sa zmenila cena dodávateľa produktu

c) bola vystavená cena produktu chybná

VII. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Od 1. februára 2016 funguje na Slovensku nový systém alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, vytvorený zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení (ďalej aj len „zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov”). Týmto zákonom bol zavedený nový spôsob mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý predstavuje rýchlejší a menej nákladný variant oproti súdnemu konaniu či mediácii. Vznikom systému alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa predávajúcim a poskytovateľom služieb rozšíril okruh predzmluvných informačných povinností. Predávajúci alebo poskytovateľ služby musí pred uzavretím spotrebiteľskej zmluvy alebo pred odoslaním objednávky spotrebiteľa informovať o možnosti obrátiť sa na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“). Internetový predajca má navyše povinnosť na svojom webovom sídle uviesť okrem možnosti a podmienok riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov aj odkaz na platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na stránke “http://ec.europa.eu/consumers/odr/". Prostredníctvom tejto platformy môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho alebo na poskytovateľa služby (ďalej predávajúci a/alebo poskytovateľ služby len ako „predávajúci“) so žiadosťou o nápravu (písomne na adrese predávajúceho alebo e-mailom na: hydrous@hydrous.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu ARS podľa zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Subjektami ARS podľa § 3 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sú orgány (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - pre spory vyplývajúce zo zmlúv o dodávke elektriny, plynu, tepla, vody; Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (napr. pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení k internetu, s mobilnými operátormi či s doručovateľskými spoločnosťami); Slovenská obchodná inšpekcia (pre ostatné spory s výnimkou sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb)) a oprávnené právnické osoby uvedené v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý v zmysle § 24 odsek (1) písmeno a) zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov zverejňuje na svojom webovom sídle Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky “http://www.economy.gov.sk/zoznam- subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s". Subjekt ARS je nezáviský, nestranný subjekt, ktorý vykonáva nezávislé, nestranné, transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Spotrebiteľ má právo voľby medzi týmito subjektmi.

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Pričom právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Alternatívne riešenie sporu je bezplatné, ale subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie konania maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Predávajúci upozorňuje spotrebiteľa, že spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný subjekt ARS, napr. uplatnil si svoje právo v reklamačnom konaní, požiadal predávajúceho o nápravu.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti podľa § 12 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Návrh spotrebiteľa bude zamietnutý, ak subjekt ARS vyhodnotí ako neopodstatnený alebo ak bude anonymný. Návrh spotrebiteľa bude zamietnutý aj v prípade, ak sa spotrebiteľ nevyužil všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obrátil na subjekt ARS (žiadosť o nápravu musí byť preukázateľná). Návrh nebude riešený ani v prípade, ak jeho hodnota je nižšia než 20 EUR. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu bude ďalej odmietnutý v prípade, ak už raz bol týmto spôsobom riešený.

Aby bol zabezpečený hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.
Celé riešenie sporu by mal subjekt ARS ukončiť do 90 dní od začatia. V zložitejších prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o 30 dní, a to aj opakovane.

Subjekt ARS musí postupovať pri riešení spotrebiteľských sporov nestranne a nezávisle. Ak by osoba poverená subjektom ARS vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Subjekt ARS navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt ARS spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

Cieľom ARS je nájsť kompromisné riešenie pre strany sporu a dopomôcť im tak k uzavretiu súkromnoprávnej dohody. Využitie mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov alternatívnym riešením nevylučuje možnosť riešiť spotrebiteľský spor aj súdnou cestou.

VIII. Záruka a servis

1) Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

2) Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

3) Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4) V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Rokmi preverení výrobcovia a dodávatelia

Zobraziť všetkých výrobcov
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info